inhoud van de pagina

Onze Algemene Gebruiksvoorwaarden

Betreft alle soorten diensten

Algemene gebruiksvoorwaarden van het all2all-netwerk

1. Moving Art Studio v.z.w. is de beheerder van het all2all-netwerk. De huurder van dit contract is de gebruiker van het netwerk. Het contract tussen Moving Art Studio en de gebruiker begint bij de ontvangst door Moving Art Studio van de aanvraag tot aansluiting van de gebruiker, hetzij via de onlinevragenlijst, hetzij via dit ondertekend contract of elke andere vorm van bestelling.

2. All2All is het netwerk van Moving Art Studio v.z.w. dat webhosting, elektronische berichten en DNS-registraties (voor de TLD “.be”) aanbiedt. Het gaat om de terbeschikkingstelling van virtuele ruimten die de door de gebruiker aangemaakte werkgegevens bevat.

3. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de gegevens die via het all2all-netwerk worden opgeslagen of verzonden. De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik dat ervan gemaakt wordt. Moving Art Studio v.z.w. onthoudt zich van het censureren van de inhoud en de gebruiker verbindt zich ertoe de Belgische wet na te leven.

4. Moving Art Studio v.z.w. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de bestanden of de veiligheid van de gegevens in zijn netwerk. De gebruiker dient de via het all2all-netwerk ontvangen bestanden te scannen op virussen. Op dezelfde manier kan Moving Art Studio v.z.w. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zich zou kunnen voordoen tijdens het illegaal gebruik van zijn netwerk of als gevolg van een gebrekkige of gestoorde werking van zijn internetaansluitingen.

5. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik dat door hemzelf of derden die hij vertegenwoordigt, van zijn aansluiting op het netwerk en de all2all-servers wordt gemaakt. Hij vrijwaart Moving Art Studio v.z.w. van alle gedingen met betrekking tot dat gebruik. Dit contract mag zonder overleg of opzegging worden beëindigd als de gebruiker zich schuldig maakt aan de verspreiding van gegevens die strijdig zijn met de Belgische wet of aan de verspreiding van spam (massale verzending van ongevraagde e-mails door de bestemmelingen).

6. De gebruiker beschouwt zijn toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) als vertrouwelijk en geeft ze in geen geval door aan derden. Op het internet vermeldt hij ze nooit in niet-versleutelde e-mails of op vrij toegankelijke plaatsen.

7. De gebruiker erkent dat de elektronische post die tussen hemzelf en Moving Art Studio v.z.w. wordt uitgewisseld, een geldig bewijs vormt bij betwisting en bij elke eventuele aanpassing van dit contract, de tarieven of de servers.

8. Moving Art Studio v.z.w. heeft de mogelijkheid dit contract aan te passen. Dit contract blijft evenwel geldig tijdens de periode die door de gebruiker werd gekozen voor de betaalwijze (maandelijks, tweejaarlijks of jaarlijks). Klachten over de facturatie moeten uiterlijk 10 dagen na de datum van verzending kenbaar worden gemaakt in een e-mail aan Moving Art Studio v.z.w. Na die termijn worden geen klachten meer aanvaard. Moving Art Studio v.z.w. verbindt zich ertoe elke klacht te onderzoeken en de gebruiker binnen 10 werkdagen een antwoord te bezorgen. Een klacht geeft de gebruiker niet het recht zijn betalingen te schorsen of zijn betaalwijze te veranderen.

9. Het versturen van facturen zal elektronisch gebeuren. Facturen zullen alleen per post worden toegezonden op uitdrukkelijk verzoek van de klanten met de toevoeging van een supplement van € 15 exclusief BTW per factuur om de administratieve kosten te dekken. Ze moeten vereffend zijn uiterlijk 30 dagen na de datum van verzending. Eén uitzondering: de registratie van de domeinnamen moet vooraf worden betaald. Bij volledige of gedeeltelijke niet-betaling van de facturen binnen de vooropgestelde termijn mag Moving Art Studio v.z.w. de gebruiker zonder waarschuwing de toegang tot het netwerk ontzeggen; het verschuldigde bedrag blijft betaalbaar. Elke wijziging van de prijzen van de verschillende netwerkfuncties wordt aangekondigd op de internetsite en in een e-mail aan de gebruiker vier weken voordat ze effectief wordt. Voor de lopende contracten blijven de prijzen vast tot het einde van de overeengekomen periode.

10. Elke annulering van het contract moet in een e-mail worden gemeld minstens één maand voor het verstrijken van de contractuele periode. Elk verlengd gebruik van het netwerk is pro rata verschuldigd. Voor alle dedicated servers is een contract van specifieke collocatie van vigeur die voorziet een kennisgeving die per aangetekende brief drie maanden vóór de vernieuwingsdatum wordt medegedeeld.

11. Moving Art Studio v.z.w. is niet gerechtigd de persoonlijke gegevens van de gebruiker aan te wenden voor andere doeleinden dan zijn interne administratieve organisatie of voor het Belgisch DNS-systeem. Moving Art Studio v.z.w. stelt alles in het werk om de privacy van zijn gebruikers te beschermen. Op eenvoudig verzoek in een gewaarmerkte e-mail geeft Moving Art Studio v.z.w. de gebruiker inzage in zijn logbestanden of andere gegevens over zijn gebruikersaccount.

12. Volgens de actuele of voorgestelde wet is Moving Art Studio v.z.w. verplicht (of zal verplicht worden) de logbestanden van zijn klanten minstens een jaar lang bij te houden. In het bijzonder voor de elektronische post moedigt Moving Art Studio v.z.w. zijn gebruikers aan de elektronische omslagen te kiezen – zoals de codering met openbare sleutel – die het vertrouwelijk karakter van hun correspondentie verzekeren.

13. Moving Art Studio v.z.w. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen door overmacht. Overmacht verwijst naar alle omstandigheden buiten onze wil of onze mogelijkheden die ons verhinderen onze verplichtingen te vervullen. Dat is in het bijzonder van toepassing als er sprake is van een probleem met een van onze internettoegangskoppelingen, een elektriciteitsonderbreking, uitvallen van het internet, uitvallen van het telefoonnet, brand, vernieling en algemene stroompanne, zonder dat deze opsomming exhaustief is. Moving Art Studio v.z.w. behoudt zich het recht voor bepaalde servers minimaal te onderbreken teneinde de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren die bedoeld zijn om de werking van de uitrusting te optimaliseren, bijvoorbeeld de toevoeging van een server of een inrichting om de kwaliteit van de service te verbeteren.

14. Het is verboden een server of een account op het netwerk van Moving Art Studio v.z.w. te gebruiken voor de verzending van ongewenste reclame of berichten die strijdig zijn met het charter van een nieuwsgroep of een mailinglijst. Bij ontvangst van een klacht van andere netwerken of andere gebruikers behoudt Moving Art Studio zich het v.z.w. recht voor te bepalen of een bericht aan die voorwaarden voldoet. De verzending via het all2all-netwerk van materiaal dat in strijd is met de Belgische, Europese of internationale wet, is verboden. Als het netwerk van Moving Art Studio v.z.w. opzettelijk wordt misbruikt, dan heeft Moving Art Studio v.z.w. het recht een schadevergoeding van de verantwoordelijke gebruiker te eisen.

15. Het dataverkeer van de gebruiker mag worden gemeten voor facturatiedoeleinden en voor het opstellen van toegangsstatistieken. Alle gegevens die voortvloeien uit een dergelijke telling, blijven vertrouwelijk.

16. Elk jaar, minstens een maand vóór de vernieuwingsdatum van de dienst, wordt een betalingsaanvraag samen met de nieuwe factuur door mail verzonden. Minstens een week voor de val van hun domeinnaam in quarantine, de gebruikers worden nog een tweede keer verwittigd van de nood om hun domeinnaam te hernieuwen ofwel door de hernieuwingsfactuur te betalen of door per mail een betalingsbewijs van deze te verzenden. Als all2all nog altijd geen betalingsbewijs van de domeinnaam uiterlijk aan 18:00 de laatste mogelijk dag voor de vernieuwing heeft gekregen, dan zal de naam automatisch in quarantine gezet worden. Vanaf dit moment zal een forfaitair bedrag aan 50 euro geëist worden om de naam uit quarantine te halen en het in functie terug te zetten.

17. De verantwoordelijkheden betreffende de beschermingen (backup) zijn ten laste van de gebruiker. Moving Art Studio VZW levert, als het contract het bepaalt, eenconfiguratie en het invoeren van een backupinfrastruktuur maar dat ontlast de gebruiker niet om zijn backup in het oog te houden of om zijn eigen backup te doen. Alle formulas van backup voorgesteld door Moving Art Studio VZW zullen geleverd worden onder de vorm van een best inspanning (best effort) zonder garantie in geval van mislukking of ontbrekende gegevens.

18. Bij een eventueel geschil is de Belgische wet van toepassing. De partijen proberen eerst hun geschil voor te leggen aan een in onderling overleg gekozen bemiddelaar. Als de bemiddelingspoging evenwel mislukt, zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.